Органи Дома здравља Земун PDF Print


Органи Дома здравља су: Директор, Управни одбор и Надзорни одбор

Директор др Ксенија Узуновић, специјалиста опште хирургије

Директор заступа Дом здравља, организује и руководи процесом рада, одговоран је за законитост рада Дома здравља, извршава одлуке Управног и Надзорног одбора, стара се о извршавању Финансијског плана и Програма рада Дома здравља, одлучује о правима и обавезама запослених, одлучује о другим питањима у складу са законом, врши и друге послове предвиђене законом и другим прописима, Статутом и другим општим актима Дома здравља.
Управни одбор – председница Др Ксенија Крехов Радовић

-              Саша Мандић -члан
-              Јован Брујић -члан
-              Др Александар Васић -члан
-              Др Биљана Шево -члан

Управни одбор доноси Статут Дома здравља уз сагласност Оснивача, доноси  друге опште акте Дома здравља, у складу са законом. Одлучује о пословању Дома здравља, доноси Програм рада и развоја, доноси Финансијски план и годишњи обрачун. Усваја годишњи извештај о раду и пословању Дома здравља. Одлучује о коришћењу средстава Дома здравља, расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата и обављање функције директора. Доноси акт о унутрашњој организацији и друга акта у складу с Законом. Доноси план набавке медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних средстава у складу са Законом. Доноси план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника. Одлучује о осигурању имовине Дома здравља и колективном осигурању радника у складу са Законом. Одлучује о изградњи и адаптацији објеката, као и обезбеђењу средстава за ове радове, у складу са Законом. Разматра извештај о извршеном надзору над стручним радом, подноси оснивачу годишњи извештај о резултатима рада Дома здравља и врши и друге послове утврђене Законом и Статутом.Надзорни одбор – председник Милован Ненадовић

-              Јелена Јањић
-              Зорица Јововић
-              Др Раденко Митровић


Надзорни одбор Дома здравља обавља надзор над радом и пословањем Дома здравља. Разматра годишњи и шестомесечни извештај о раду и пословању Дома здравља и завршни рачун. Врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем. Врши увид у спровођење одлука Управног одбора и обавља и друге послове утврђене Законом и  Статутом.